Evropski sud pravde (ESP) odbacio je korišćenje kao dokaza u krivičnim sudskim postupcima “nezakonito dobijenih razgovora sa šifrovanih mreža Encrochat i SKY“, izvještavaju brojni evropski i regionalni mediji.

U odluci suda se navodi da bi on jedino mogao da se koristi kada se prvo ispoštuje domaći zakon, zakon države u kojoj se sudi i pod uslovom da je ta zemlja obavještena o preduzimanju mjera kojima se poruke presreću u odnosu na njene građane.

Sigurno da će ova informacija izazvati veliku pažnju u Bosni i Hercegovini, a pojašnjenje odluke ESP-a dala je advokatica Lejla Čović.

Ovo je odluka koju su svi pravosudni organi, a i učesnici u sudskim postupcima koji se odnose na Sky aplikacije, dugo čekali. Radi se o odluci Evropskog suda pravde koji je zauzeo konačan stav po pitanju zakonitosti dokaza iz Sky aplikacije. Interesantno je da je Sud utvrdio kriterije prihvatljivosti ovakvih dokaza u sudskim postupcima, tj. u svakoj zemlji kojoj je Francuska dostavila dokaze iz Sky aplikacije. U svakom predmetu u BiH dokazi su dostavljeni upravo iz Francuske i sada sudovi, prilikom ocjene prihvatljivosti takvih dokaza, trebaju primijeniti te kriterije. Imajući u vidu zaključke Evropskog suda, već na prvi pogled je jasno da neki od kriterija nisu zasigurno ispoštovani, što će dovesti u pitanje zakonitost dokaza iz Sky aplikacije. Prvi kriterij je da su dokazi pribavljeni u skladu s domaćim zakonima, što je vrlo upitno imajući u vidu odredbe Zakona o krivičnom postupku BiH, potom da je domicilna država (BiH) morala biti obaviještena o poduzimanju mjera presretanja protiv njenih državljanja, što u BiH također nije slučaj. Mislim da je ova odluka samo potvrdila argumente advokata u predmetima Sky aplikacija, a to je da su pokrenuti postupci preuranjeni, jer je trebalo sačekati sudsku odluku suda ovakvog ranga kako bi se uopšte moglo ući u raspravu o zakonitosti dokaza sa Sky aplikacije – ističe Lejla Čović.

Podsjetimo, Berlinski sud u Njemačkoj se 19. oktobra 2022. godine obratio Evropskom sudu pravde da pojasni kako treba da postupa sa razgovorima Encrochat i SKY šifrovanih mreža, piše portal Vox news.al.(Albanija).

Vijest je saopštio novinar Artan Hodža, koji piše da je ovaj zahtjev berlinskog suda prihvatio na razmatranje Evropski sud 24. oktobra 2022. godine.

Sud saopštava odluku u predmetu C-670/22 kojom se utvrđuje da transkripti koje je dobio francuski pravosudni organ predstavljaju “presretanje telekomunikacija – dio je pomenute odluke.

Ova odluka ESP je u vezi sa zahtjevom Suda u Berlinu (Njemačka), o nekim pitanjima primjene u različitim zemljama EU, transkripata presretanja komunikacija platforme Encrochat koji su sprovedeni od strane francuskih vlasti preko tehničkog uređaja koji se infiltrirao u komunikacioni saobraćaj zasnovan na internetu.

U ovoj Odluci, Sud, iako potvrđuje princip međusobnog priznavanja sudskih odluka zemalja članica, nazivajući ovaj princip „kamenom temeljcem“ pravosudne saradnje u krivičnim predmetima, zahtjeva da  

dokazi koje je uputio francuski sud sa Evropski nalog za krivičnu istragu, će biti verifikovan od strane pravosudnih organa drugih država ako su pribavljeni u skladu sa postupkom predviđenim domaćim zakonodavstvom i ako su u skladu sa principima prava dotične države, piše Voxnews.

Veliko vijeće ESP je jasno definisalo da prodiranje terminalnih uređaja, čiji je cilj izvlačenje podataka o saobraćaju, lokaciji i sadržaju razgovora koje obavlja komunikacioni servis zasnovan na internetu, predstavlja „presretanje telekomunikacija“.

Sud EU uspostavlja dublju zaštitu ovih prava jer, tumačeći član 14(7) Direktive, nameće nacionalnom sudiji krivičnim da, u okviru krivičnog postupka pokrenutog protiv lica osumnjičenog za krivična djela, ne smatra dobijene informacije kao dokaz, ako osumnjičenom i njegovoj odbrani nije data mogućnost da se za ovu informaciju efikasno odbrani ili efikasno iznese svoja zapažanja, koja bitno utiče na ocjenu činjenica – navodi pomenuti portal.

Na osnovu krivičnih procesa koji se vode u Albaniji, rezultati presretanja razgovora osumnjičenih kao korisnika SKY ECC platforme Encrochat, iako su pristigli poštom od francuskih pravosudnih organa, ne mogu se koristiti za opravdanje pritvora i suđenja ovih ljudi.

Ovo zato što su transkripti rezultati masovnog presretanja, do kojih je došlo ometanjem toka razgovora svih sagovornika, kršenjem odredbi albanskog procesnog zakonodavstva i nepoštovanjem ustavnih garancija za tajnost prepiske kao kao i svako drugo sredstvo komunikacije.

Odluka koju je ESP objavio 30. april 2024. godine obavezuje sudiju  svake države članice da isključi upotrebu transkripata ako način njihovog prikupljanja nije transparentan.

Apelacioni sud u Parizu poslao je albanskom pravosudnom organu samo CD sa transkriptima masovnog prisluškivanja, ne čineći transparentnim, ne samo podatke o uređaju za prisluškivanje i način njegovog korišćenja, već i odluku suda. Francuski sudija koji je dozvolio prisluškivanje.

Isto tako, nisu donijete ni odluke francuskog sudije o produženju rokova ovih presretanja niti ovjera autentičnosti rezultata presretanja.