U razgovoru za naš portal, Milica Dedić, izvršna direktorica i jedna od osnivačica NVO
Glas, istakla je ključnu ulogu organizacije u crnogorskom društvu kroz aktivnosti u neformalnom
obrazovanju i podršci mladima. Organizacija je osnovana u Podgorici, Crna Gora, sa vizijom
unapređenja društva kroz poboljšanje vještina i promoviranje cjeloživotnog učenja za sve.

Razgovarali smo o ciljevima NVO Glasa, konkrentim projektima, kao i o potencijalnoj
saradnji sa kompanijama poput INZA Group. Također, naša sagovornica je istakla važnost ESG faktora za
unapređenje poslovanja i društva u cjelini, kao i planove za buduće aktivnosti, uključujući
uspostavljanje novih partnerstava sa lokalnim i međunarodnim organizacijama, kompanijama i
državnim institucijama radi stvaranja inovativnih projekata za različite fondove. Intervju u
cjelosti možete pročitati u nastavku.

Kako biste opisali ulogu i doprinos NVO Glas u društvu kroz svoje aktivnosti u
neformalnom obrazovanju i podršci mladima?

“NVO Glas ima ključnu ulogu u crnogorskom društvu kroz svoje aktivnosti u neformalnom obrazovanju i podršci mladima. Organizacija je osnovana u junu 2020. godine u Podgorici sa vizijom unapređenja društva kroz poboljšanje vještina i promovisanje cjeloživotnog učenja za sve. Aktivnosti NVO Glas obuhvataju implementaciju raznovrsnih radionica, seminara i edukativnih programa. Kroz ove programe, mladima se pruža prilika da steknu nova znanja, vještine i iskustva koja su ključna za njihov lični i profesionalni razvoj. Fokusirajući se na teme kao što su ljudska prava, anti-diskriminacija, preduzetništvo, zaštita životne sredine, međunarodna saradnja i zdravi stilovi života, NVO Glas osnažuje mlade da postanu aktivni građani koji doprinose pozitivnim promjenama u društvu. Stanje mladih u Crnoj Gori pokazuje izazove u zapošljavanju, obrazovanju i uključivanju u društvo. Prema istraživanjima, stopa nezaposlenosti mladih u Crnoj Gori je visoka, što stvara dodatne prepreke za njihov ekonomski i društveni napredak. Također, mladi su suočeni sa problemima kao što su nedostatak pristupa kvalitetnom obrazovanju i nedostatak prilika za razvoj karijere. Ovi izazovi naglašavaju važnost uloge organizacija poput NVO Glas u pružanju podrške mladima kroz neformalno obrazovanje i razvoj vještina koje su relevantne za tržište rada. NVO Glas aktivno podržava mlade ljude u istraživanju, prikupljanju i analizi podataka, putovanju i upoznavanju novih kultura, kao i u razvoju njihovih preduzetničkih ideja. Kroz sprovođenje radionica i seminara o temama od društvenog značaja, Aktivnosti NVO Glas vode ljudi koji, pored formalnih kompetencija, posjeduju i životno i poslovno iskustvo u tom području, što doprinosi kvalitetu i relevantnosti programa koje organizacija pruža mladima.”

Jedna od radionica koju je implementirala NVO Glas

Možete li izdvojiti glavne ciljeve koje NVO Glas nastoji postići i kako ih ostvarujete kroz raznolike radionice i projekte?

“Glavni ciljevi NVO Glas su usmjereni na poboljšanje položaja mladih, podršku razvoju preduzetništva, promociju svijesti o zaštiti životne sredine, podsticanje međunarodne saradnje i prevenciju nasilja u svim oblicima. Ove ciljeve ostvarujemo kroz raznovrsne aktivnosti, uključujući organizaciju radionica, seminara, treninga i projekata. Partnerstva, poput onih ostvarenih kroz Erasmus+ projekte, od ključne su važnosti za ostvarivanje naših ciljeva. Kroz ova partnerstva, imamo priliku da razmjenjujemo iskustva, najbolje prakse i resurse s drugim organizacijama i institucijama širom Evrope. To nam omogućava da proširimo našu ekspertizu, unaprijedimo naše programe i pružimo veće koristi mladima u Crnoj Gori. Jedan od primjera našeg angažmana u podršci razvoju preduzetništva je razvoj platforme Komunumo. Ova platforma, koja se bavi socijalnim preduzetništvom, svojim primjerom podstiče mlade da razvijaju i promovišu svoje ideje, pronađu mentore i resurse za pokretanje vlastitih projekata.”

Konferencija obilježavanja Svjetskog dana izbjeglica

Mogli biste nam pružiti više informacija o konkretnim projektima u koje je NVO Glas uključen, poput “Halting and Mitigating the Impacts of Hydropower in the Western Balkans”, Erasmus+ projekata i razvoja sveobuhvatne digitalne platforme Komunumo?

“NVO Glas aktivno učestvuje u nizu projekata koji se bave različitim društvenim pitanjima i izazovima. Posebno ističemo našu posvećenost projektu “Halting and Mitigating the Impacts of Hydropower in the Western Balkans”, koji se fokusira na zaštitu prirode i očuvanje ekosistema u regionu. Projekat “Eco-Entrepreneurship & Circular Economy: On the Path to Sustainable Change” predstavlja ključnu inicijativu koja se fokusira na razvoj ekološkog preduzetništva i cirkularne ekonomije. Kroz ovaj projekat, NVO Glas zajedno sa partnerima iz Programskih i Partnerskih država radi na jačanju kapaciteta mladih organizacija za rad u oblastima ekološkog preduzetništva i primjene principa cirkularne ekonomije. Ovaj projekat, koji traje 24 mjeseca, finansira Evropska komisija, uz podršku Ministarstva javne uprave Crne Gore i donacije od strane nekoliko lokalnih institucija, uključujući Eko fond, Rudnik uglja Pljevlja, Morsko dobro, Komunalno Budva i Opštinu Nikšić.”

U posjeti Vladi Crne Gore u okviru CritiDe projekta

“Također, NVO Glas je aktivan u projektu “Critical thinking and participation as a foundation of democracy in Europe”. Ovaj projekat, finansiran je od strane Evropske komisije i kofinansiran od strane Ministarstva javne uprave Crne Gore, usmjeren je na podizanje nivoa političke i medijske pismenosti mladih, promociju demokratije i vladavine prava, te podsticanje aktivnog građanstva. Kroz ovaj projekat, NVO Glas radi na osnaživanju mladih da postanu aktivni građani koji doprinose pozitivnim promjenama u društvu, kroz različite aktivnosti kao što su kampanje, demonstracije, volontiranje i angažovanje u političkim i nevladinim organizacijama. NVO Glas je pridruženi partner Srednjoj građevinsko-geodetskoj školi „Inženjer Marko Radević“ iz Podgorice koja je ravnopravni partner na Erasmus+ projektu “Digital Response to Unemployment Problems in Western Balkans” koji je fokusiran na razvoj inovativnih obrazovnih programa u oblasti zapošljavanja i preduzetništva za mlade i odrasle. Kroz ovaj projekat, NVO Glas doprinosi razvoju obrazovnih programa i alata koji će olakšati pristup obrazovanju i zapošljavanju mladima u Crnoj Gori. Konačno, želim istaći naš projekat razvoja digitalne platforme Komunumo. Ova platforma je osmišljena kao alat koji će olakšati integraciju migranata, izbjeglica i stranaca u Crnoj Gori, pružajući podršku u učenju crnogorskog jezika i pronalaženju poslova u skladu sa njihovim kvalifikacijama. Komunumo također podržava crnogorske poslodavce u promociji njihovih poslova i povezivanju sa novom grupom raznolikih talenata, što doprinosi ekonomskom rastu i integraciji u Crnoj Gori. Ova inicijativa predstavlja konkretan korak ka stvaranju inkluzivnijeg društva koje podržava sve svoje članove.”

Komunumo u skladu sa UN-ovim ciljem održivog razvoja broj 10 – Smanjenje nejednakosti

Možete li objasniti ulogu NVO Glas u razvoju politika za mlade, posebno u kontekstu Crne Gore?

“NVO Glas ima značajnu ulogu u razvoju politika za mlade, posebno u kontekstu Crne Gore. Aktivno smo uključeni u razvoj omladinskih politika i doprinosimo kreiranju okvira koji podržavaju potrebe i interese mladih u našem društvu. Jedan od primjera našeg angažmana je učešće u izradi amandmana na Predlog Zakona o budžetu Crne Gore za 2021. godinu, koji je crnogorski parlament usvojio 17. juna 2021. godine. Kroz ovaj amandman, NVO Glas je pokrenuo inicijativu za simboličnu podršku novoosnovanim organizacijama koje se bave pitanjima mladih, budući da Zakon o nevladinim organizacijama ne predviđa jednake uslove za podnošenje zahtjeva za grantove u poređenju s dugogodišnjim organizacijama. Na taj način, nastojimo osigurati ravnopravne mogućnosti za sve organizacije koje se bave mladima, bez obzira na njihovu starost ili status.”

Predstavljanje NVO Glas i Mreže za mlade Crne Gore u okviru panela  na regionalnom skupu u Draču, Albanija

“Također, NVO Glas je punopravni član Mreže za mlade Crne Gore, što nam pruža platformu za aktivno učešće u oblikovanju politika za mlade na nacionalnom nivou. Mreža za mlade Crne Gore predstavlja krovnu organizaciju mladih, okupljajući različite omladinske organizacije, organizacije koje rade sa mladima i za mlade, kao i saveze i udruženja mladih širom Crne Gore. Kroz ovu mrežu, NVO Glas ima priliku da zajedno s drugim akterima doprinosi definisanju prioriteta i ciljeva koji se tiču mladih, te da zagovara za njihovo ostvarenje na nivou politika i prakse.”

Kako vidite potencijalnu saradnju između NVO Glas i kompanija poput INZA Group, posebno u oblastima obrazovanja, preduzetništva i zaštite životne sredine?

“Vidimo ogroman potencijal za saradnju između NVO Glas i kompanija poput INZA Group, posebno imajući u vidu činjenicu da je sjedište INZA Group u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Ova saradnja ne samo što bi doprinijela unapređenju oblasti obrazovanja, preduzetništva i zaštite životne sredine, već bi i ojačala veze između Crne Gore i Bosne i Hercegovine, što je od suštinskog značaja za regionalnu saradnju i ekonomski razvoj. U oblasti obrazovanja, saradnja između NVO Glas i INZA Group može rezultirati razvojem inovativnih programa i alata za digitalno učenje i STEM obrazovanje, koji bi bili dostupni mladima u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Ovo bi omogućilo širenje znanja i vještina među mladima u obje zemlje, stvarajući snažnu osnovu za budući ekonomski razvoj i inovacije. Kada je riječ o preduzetništvu, saradnja između NVO Glas i INZA Group može podstaći razvoj startapa i socijalnih preduzeća koja bi imala regionalni uticaj i doprinijela ekonomskom razvoju obje zemlje. Kombinacija ekspertize iz oblasti tehnoloških inovacija i poslovnih strategija, uz podršku NVO Glas u mentorstvu i edukaciji mladih preduzetnika, može stvoriti povoljan ambijent za razvoj novih poslovnih ideja i inicijativa. Što se tiče zaštite životne sredine, saradnja između ova dva pravna lica može rezultirati razvojem digitalnih alata i inovativnih rješenja za praćenje i upravljanje ekološkim projektima u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Ova saradnja bi doprinijela očuvanju prirodnih resursa i promovisanju održivog razvoja na regionalnom nivou.”

Jednodnevna obuka o značaju rijeka u lokalnoj zajednici i eko-aktivizmu

“Kroz partnerske projekte i inicijative, NVO Glas i INZA Group mogu zajedno raditi na rješavanju ključnih društvenih izazova, stvarajući održive i inkluzivne modele za budući napredak. Ova saradnja ne samo što bi imala pozitivan uticaj na lokalne zajednice u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, već bi i predstavljala primjer efikasne regionalne saradnje i povezivanja između organizacija civilnog društva i privatnog sektora u oblasti obrazovanja, preduzetništva i zaštite životne sredine.”

Kako ESG (Environmental, Social, Governance) faktori mogu unaprijediti poslovanje i društvo u cjelini, a kakvu ulogu vidite za NVO Glas u tom procesu?

“ESG (Environmental, Social, Governance) faktori predstavljaju sveobuhvatan okvir koji se koristi za procjenu održivosti poslovanja i društvenog doprinosa organizacija. Ovi faktori obuhvataju ekološke, društvene i upravljačke aspekte poslovanja i igraju ključnu ulogu u unapređenju poslovanja i društva u cjelini. Prvo, ekološki faktori (Environmental) odnose se na prakse i politike koje utiču na zaštitu životne sredine. To uključuje smanjenje emisija štetnih gasova, efikasno upravljanje otpadom, očuvanje prirodnih resursa i podršku obnovljivim izvorima energije. Integracija ekoloških ciljeva u poslovnu strategiju omogućava organizacijama da smanje negativan uticaj na životnu sredinu i doprinesu očuvanju planetarnih resursa za buduće generacije. Drugo, društveni faktori (Social) obuhvataju aspekte kao što su prava radnika, inkluzija, raznolikost, sigurnost na radu, zdravlje i dobrobit zaposlenih, te angažman u lokalnoj zajednici. Organizacije koje se fokusiraju na društvene faktore promovišu pravednost, jednakost i poštovanje ljudskih prava, stvarajući tako pozitivan uticaj na društvo u kojem posluju. Treće, faktori upravljanja (Governance) odnose se na način na koji organizacija upravlja i donosi ključne odluke. To uključuje transparentnost, odgovornost, integritet, poštovanje zakona i etičke standarde. Efikasno upravljanje osigurava da organizacija djeluje u skladu s najvišim standardima poslovnog ponašanja i gradi povjerenje kod dionika.”

Medijska podrška inovativnih aktivnosti NVO Glas

“Uloga NVO Glas u ovom procesu može biti višestruka. Prvo, organizacija može djelovati kao zagovornik ESG principa, podižući svijest među poslovnim liderima, investitorima i društvenim akterima o važnosti integracije održivosti u poslovanju. Kroz edukativne programe, kampanje i javne događaje, NVO Glas može podsticati kompanije da usvoje odgovornije prakse poslovanja. Također, NVO Glas može pružati podršku kompanijama u razvoju i implementaciji ESG politika i praksi. Kroz savjetovanje, obuku i dijeljenje najboljih praksi, organizacija može pomoći kompanijama da identifikuju ključne izazove i implementiraju strategije za održiviji poslovni model. Nadalje, NVO Glas može djelovati kao posrednik između poslovnog sektora, vladinih institucija i civilnog društva, olakšavajući dijalog i saradnju u cilju postizanja održivog razvoja. Kroz javne konsultacije, istraživanja i zagovaranje, organizacija može uticati na kreiranje politika i regulativa koje podržavaju ESG principe. Kroz sve ove aktivnosti, NVO Glas može doprinijeti izgradnji održivog poslovnog okruženja koje podržava ekonomski rast, društvenu pravdu i zaštitu životne sredine, doprinoseći tako unapređenju društva u cjelini.”

Kakvi su vaši planovi za buduće aktivnosti i kako namjeravate uspostaviti nova partnerstva sa lokalnim i međunarodnim organizacijama, kao i kompanijama i državnim institucijama? Posebno, kako vidite važnost zajedničkog djelovanja u stvaranju politika i apliciranju sa inovativnim projektima za različite EU, regionalne i lokalne fondove?

“U narednom periodu, NVO Glas planira sprovesti niz aktivnosti usmjerene na intenziviranju saradnje sa širim spektrom partnera. Fokusirani smo na izgradnju čvrstih partnerstava sa relevantnim akterima kako bismo identifikovali zajedničke potrebe, izazove i mogućnosti za zajedničko djelovanje. Naš pristup uključuje aktivno učešće u dijalogu sa lokalnim i međunarodnim organizacijama, kompanijama i državnim institucijama kako bismo zajedno oblikovali politike koje podržavaju društveni napredak, ekonomsku inkluziju i zaštitu životne sredine. Smatramo da je ključno angažovati se u ovim inicijativama kako bismo stvorili održive promjene i unaprijedili kvalitet života u našim zajednicama. Također, namjeravamo aplicirati za sredstva iz raznih fondova, uključujući one EU, regionalne i lokalne, kako bismo podržali implementaciju naših projekata i programa. Ovaj pristup omogućava nam da iskoristimo dostupne resurse i ekspertizu različitih partnera kako bismo ostvarili maksimalni društveni uticaj. U ovom procesu, zajedničko djelovanje igra ključnu ulogu. Kroz partnerstva i saradnju, možemo kombinovati naše resurse, znanja i mreže kako bismo postigli zajedničke ciljeve i riješili složene izazove društva. Vjerujemo da je ovo ključni korak ka ostvarivanju pozitivnih promjena i stvaranju održivog društva u kojem svi možemo prosperirati.”

Obilježavanje Osmog marta radionicom plesa promovišući i zdrave stilove života