Belgijsko predsjedništvo i Evropski parlament dogovorili su u utorak, 6.februara, prvi zakon EU o borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Novi zakon propisuje minimalna pravila koja se tiču definisanja konkretnih krivičnih djela i kazni za rješavanje ovog oblika nasilja. Također, utvrđuje prava žrtava svih oblika nasilja nad ženama ili nasilja u porodici i obezbjeđuje njihovu zaštitu.

“Za mnoge žene u Evropi, seksualno nasilje, nasilje u porodici, ulično uznemiravanje ili zlostavljanje na internetu predstavljaju svakodnevne prijetnje. Štaviše, žene prečesto plaćaju životom za prekid veze. Čak ni prisilni brakovi i sakaćenje genitalija nisu u potpunosti iskorijenjeni iz našeg društva. Moramo tome stati ukraj. S novom direktivom, države članice poduzimaju važne korake da se kolektivno suprotstave ovim teškim zločinima, kako kroz naglasak na prevenciji tako i kroz dosljedno kažnjavanje.” rekao je Paul Van Tigchelt, potpredsjednik belgijske vlade i ministar pravde i Sjevernog mora

Marie-Colline Leroy, belgijska državna sekretarka za rodnu ravnopravnost izjavila je: “Ovo je veliki korak naprijed za bolju zaštitu žena i djevojčica od nasilja, bilo kod kuće, na poslu, na našim ulicama, van mreže ili na mreži. Direktiva ima snažno poglavlje o prevenciji za djelovanje protiv temeljnih obrazaca prisile, moći i kontrole i poduzima posebne mjere za prevenciju silovanja. Države članice šalju snažnu poruku: više ne prihvatamo činjenicu da ako ste žena, automatski ste u većoj opasnosti od muškarca.”

Podsjetimo, 1 od 2 žene je iskusila seksualno uznemiravanje. Za vrijeme pandemije COVID-19 zabilježen je značajan porast fizičkog i emocionalnog nasilja nad ženama. Izvještaji pokazuju da su se pozivi na telefonske linije za pomoć u slučajevima nasilja u porodici u nekim zemljama povećali pet puta.

Nasilje na internetu je također u porastu, a ciljano je posebno na mlade žene i žene u javnom životu, poput novinara i političara. Žene također doživljavaju nasilje na poslu: oko trećine žena u EU koje su se suočile sa seksualnim uznemiravanjem doživjele su ga na poslu.

Novi zakon bi kriminalizirao sljedeća krivična djela širom EU:

  • sakaćenje ženskih genitalija
  • prinudni brak
  • dijeljenje intimnih slika bez pristanka
  • sajber uhođenje
  • sajber uznemiravanje
  • sajber poticanje na mržnju ili nasilje

Kada bude usvojen, novi zakon će postaviti zajednička pravila o definiciji tih prekršaja i povezanih kazni. Direktiva će uvesti i otežavajuće okolnosti kao što su ponavljanje nasilja nad ženama, vršenje čina nasilja nad ugroženom osobom ili djetetom i korištenje ekstremnih nivoa nasilja.

Zaštita žrtava i sigurne procedure prijavljivanja

Novi zakon će takođe olakšati žrtvama ovih zločina pristup pravdi i obavezuje države članice da obezbijede odgovarajući nivo specijalizovane zaštite i podrške.

Države članice moraju, na primjer, osigurati da žrtve mogu prijaviti djela nasilja nad ženama ili nasilja u porodici putem pristupačnih i lakih kanala, uključujući mogućnost online prijavljivanja, i da dostave dokaze na internetu, barem za kibernetičke zločine.

Kada su djeca žrtve takvih prekršaja, zemlje EU će morati osigurati da im pomažu stručnjaci obučeni za rad s djecom. A ako čin nasilja uključuje nosioca roditeljske odgovornosti, prijava ne smije biti uvjetovana pristankom te osobe. Naime, vlasti će prvo morati da preduzmu mjere za zaštitu sigurnosti djeteta prije nego što ta osoba bude obaviještena o prijavi.

Također, kada žrtva seksualnog nasilja ili nasilja u porodici prvi put stupi u kontakt sa nadležnim organima, mora se procijeniti rizik koji predstavlja počinilac ili osumnjičeni. Na osnovu toga, vlasti će morati obezbijediti adekvatne mjere zaštite. To može uključivati hitne zabrane i naloge zabrane kretanja ili zaštite.

Prema današnjem sporazumu, specijalizirane službe podrške, kao što su krizni centri za silovanje, moraju biti na raspolaganju žrtvama kako bi ponudile savjete i podršku, pružile informacije o pristupu pravnom savjetovanju i pružile pomoć u pronalaženju skloništa i medicinske njege. Države članice također moraju učiniti dostupnim nacionalnu telefonsku liniju za pomoć koju žrtve nasilja mogu dobiti 24/7, besplatno.

Prevencija silovanja

Predsjedništvo Vijeća i Evropski parlament složili su se da zemlje EU moraju poduzeti odgovarajuće mjere – kao što su ciljane kampanje za podizanje svijesti – kako bi spriječile nasilje nad ženama i nasilje u porodici. Ove preventivne mjere usmjerene su na podizanje svijesti i razumijevanja u široj javnosti o različitim manifestacijama i korijenskim uzrocima svih oblika nasilja nad ženama i nasilja u porodici, kao i na osporavanje štetnih rodnih stereotipa i promoviranje rodne ravnopravnosti.

Tekstom se kriminalizira kibernetičko uhođenje, kibernetičko uznemiravanje i kibernetičko poticanje na mržnju ili nasilje širom EU. Međutim, ne uključuje zajedničku definiciju silovanja, što se pokazalo najkontroverznijom tačkom u pregovorima. Iako tekst ne sadrži definiciju silovanja, zemlje članice nastojat će podići svijest da se seks bez pristanka smatra kaznenim djelom.

Izvor: European Council